fbpx
Tasscha B.V. bestaat uit de handelsnamen: NataschaFroger.nl, NewFigure Clinic Almere en Bodytec Almere. Beide hebben verschillende voorwaarden. Alle algemene voorwaarden van onder Tasscha B.V.
Algemene Voorwaarden NewFigure Clinic Almere

Effectieve datum: 16 Mei 2019

Algemene Voorwaarden

 • Tasscha B.V. hierna te noemen onder haar handelsnaam NewFigure Clinic Almere, Randstad 22 129, 1316 BW te Almere
  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 74002414.

1. Toepasselijkheid

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan NewFigure Clinic Almere, voorts te noemen NewFigure.
  Onder “Cliënt” wordt verstaan: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  Onder “Product” wordt verstaan: de Producten welke worden verkocht door NewFigure en welke behoren bij het concept en het Afslankproces van NewFigure.
  Onder “Afslankproces” wordt verstaan: adviezen gegeven bij de aankoop en gebruik van de Producten.
 • 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes, alle door ons aanvaarde offertes en/ of aanbiedingen, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voort- vloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten almede alle rechtshandelingen, leveringen werkzaamheden en adviezen verricht door, alsmede in de toekomst met NewFigure aan te gane rechtsverhoudingen.
 • 1.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden NewFigure slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1.4 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de Cliënt de NewFigure gesloten overeenkomst en/ of kooptransactie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

2. Aanbiedingen

 • 2.1 Alle aanbiedingen van NewFigure zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders aangegeven. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen en/ of aankopen door de Cliënt gelden als onherroepelijk.
 • 2.2 Een mondelinge toezegging door of met een medewerker van NewFigure bindt NewFigure pas nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
 • 2.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden, op basis van de bij NewFigure bekende gegevens verstrekt door de Cliënt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 • 2.4 Onder aanbiedingen en offertes zijn ook begrepen zogenaamde correctie- en of herhaling/terugkeer trajecten, (jaar)abonnementen (bijvoorbeeld controle trajecten) dan wel anderszins. Op voormelde zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden eveneens onverkort van toepassing.
 • 2.5 Het is de Cliënt niet toegestaan de aangekochte Producten aan professionele partijen en/ of zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte Producten te handelen, be- houdens wanneer hierover schriftelijk voorafgaand afspraken zijn gemaakt.

3. Gegevens/Opgave

 • 3.1 De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan NewFigure verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties van huisarts en/ of specialist en/ of anderszins een verwijzer met een medische achtergrond. NewFigure is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/ of begeleiding, indien de Cliënt alle door NewFigure verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De Cliënte heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de Producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is.
 • 3.2 Alle door NewFigure gegeven adviezen en alle door NewFigure verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/ of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door NewFigure verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaat garanties.

4. Prijzen/Verzending en verzendkosten

 • 4.1 De door NewFigure opgegeven prijzen zijn brutoprijzen en luiden inclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien NewFigure bijkomende werkzaamheden op zich heeft genomen bij de verkoop van de Producten zoals advisering en begeleiding bij het gebruik van de Producten, zijnde het “Afslankproces” is zulks onderdeel van de prijs van de Producten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen.
 • 4.2 Bij levering per post of anderszins worden voor vervoer, verzending en verpakking kosten in rekening gebracht bij de Cliënt met een minimumvergoeding aan verzendkosten van
  € 2,50
 • 4.3 Verzending conform artikel 4.2 vindt plaats nadat de corresponderende betaling is ontvangen door NewFigure, tenzij anders overeengekomen.
 • 4.5 Indien NewFigure het verzenden van de Producten verzorgt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Cliënt. NewFigure is alleen dan gehouden om het verzenden te verzekeren, indien zij zich daartoe voorafgaand schriftelijk heeft verbonden. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken van de Producten wordt door NewFigure bepaalt.

5. Tussentijdse beëindiging

 • 5.1 Indien NewFigure zulks noodzakelijk acht in het belang van de Cliënt, kan Cliënt het Afslankproces tussentijds beëindigen. De Cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding van kosten, tenzij anders overeengekomen.

6. Garantie en reclame

 • 6.1 NewFigure staat in voor de deugdelijkheid van de samenstelling en de aard van de Producten in overeenstemming met wat de Cliënt redelijkerwijze mag verwachten.
 • 6.2 Indien er een schriftelijke garantie wordt verleend, geldt de garantieperiode met ingang van de dag van levering.
 • 6.3 Er wordt geen garantie verleend op het resultaat van de Producten en het daarmee samenhangende Afslank proces.
 • 6.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van, het door de Cliënt in acht nemen van de aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik, onoordeelkundig gebruik door de Cliënt of door derden.
 • 6.5 Indien Cliënt reclameert is hij verplicht NewFigure in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen.
 • 6.6 Indien de bezwaren van de Cliënt door NewFigure gegrond worden bevonden, heeft NewFigure het recht om hetzij de betreffende Producten kosteloos te vervangen, hetzij een redelijke korting te verlenen, een en ander naar keuze van NewFigure.
 • 6.7 De Cliënt is gehouden vast te stellen of de Producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, in orde zijn.
 • 6.8 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door NewFigure geleverde Producten, evenals ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk met bericht van ontvangst te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.

7. Betaling/Annulering

 • 7.1 Bij aankoop van de Producten en het daarmee samenhangende Afslank proces dient de betaling contant te geschieden ineens dan wel in termijnen, welke termijnen expliciet schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
 • 7.2 Het totaalbedrag van de aankoop van de Producten en het daarmee samenhangende Afslank proces is te allen tijde in zijn geheel verschuldigd en is niet afhankelijk van enig resultaat.
 • 7.3 Indien betaling niet contant plaatsvindt als omschreven in artikel 7.1 dient deze plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door NewFigure aan te geven wijze.
 • 7.4 De genoemde betalingstermijn in artikel 7.1 en/of artikel 7.3 zijn fatale termijnen, bij verstrijken waarvan de Cliënt van rechtswege in gebreke is en het volledig bedrag ineens opeisbaar is en voldaan dient te worden. Verrekening met (gepretendeerde) vorderingen van de Cliënt op NewFigure is uitgesloten.
 • 7.5 Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, of de wettelijke rente waarvan deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
 • 7.6 Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de Cliënt incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro). Indien NewFigure aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • 7.7 NewFigure is bevoegd haar prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten dan wel te beëindigen indien de Cliënt niet aan een of meer van zijn (betalings-) verplichtingen voldoet.
 • 7.8 Indien er sprake is van een correctietraject of een abonnement dan wel anderszins van een her- halings-/terugkeertraject zijn de kosten hiervan volledig verschuldigd wanneer niet tijdig een (terugkeer)afspraak wordt geannuleerd. Annulering dient minimaal acht (8) dagen tevoren plaats te vinden.

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 Indien de door NewFigure geleverde Producten en het eventueel daarbij behorende Afslankproces gebrekkig of te kort schiet, is de aansprakelijkheid van NewFigure jegens de Cliënt beperkt tot hetgeen staat opgenomen in onderhavige voorwaarden waarbij tevens wordt verwezen naar de “garantie en reclame”.
 • 8.2 NewFigure is niet aansprakelijk voor directe en/ of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, persoonsschade, zaakschade, immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van (medewerkers van) NewFigure.
 • 8.3 Iedere vordering tegen NewFigure, behalve indien deze door NewFigure is erkend, vervalt door verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • 8.4 Ingeval NewFigure in tegenstelling tot hetgeen is gemeld in deze voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarvoor de Cliënt de zaak heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de Cliënt is betaald.
 • 8.5 Ingeval van een in kracht van gewijsde rechtelijke uitspraak het bepaalde in onderhavig artikel als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen NewFigure verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd moet zijn.

9. Slotbepalingen

 • 9.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. NewFigure en de Cliënt zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 • 9.2 Op alle overeenkomsten die door NewFigure worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) en ieder internati- onaal verdrag wat ziet op de koop en verkoop van roerende zaken.
 • 9.3 Op alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en NewFigure is de Nederlandse rechter te ‘s-gravenhage bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen

| K.v.K.: 74002414 | BTW-ID: NL85 973 96 63 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.nataschafroger.nl
Algemene Voorwaarden Bodytec Almere

Effectieve datum: 21 Augustus 2019

Algemene Voorwaarden Bodytec Almere

Tasscha B.V. hierna te noemen onder haar handelsnaam Bodytec Almere, Randstad 22 129, 1316 BW te Almere Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 74002414.

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
 • Opdrachtnemer: Bodytec Almere
 • Opdrachtgever: * Cliënten van Bodytec Almere die door medewerker/ster van Bodytec Almere getraind worden.
 • Opdracht: * EMS Training op afspraak.
 • Locatie: * Plaats waar EMS training op afspraak wordt uitgeoefend

Artikel 2. Algemeen

 • 2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bodytec Almere en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
 • 2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 • 2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 • 3.1 Opdrachtgever verstrekt Bodytec Almere alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de EMS training

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 • 4.1 Bodytec Almere voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 • 4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 5. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid trainingskaart

 • 5.1 Cliënt maakt een behandelafspraak met Bodytec Almere op locatie, via telefoon of online op de website. Bodytec Almere behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 • 5.2 Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.
 • 5.3 Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Bodytec Almere hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de klant verzuimd 24 uur voor de geplande afspraak geen annulering geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.

Artikel 6. Ziekmelding / Opschorting

 • Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Bodytec Almere. Alle afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 4 maanden worden stilgelegd. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Prijzen

 • 7.1 Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
 • 7.2 Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
 • 7.3 Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel 8. Betaling

 • 8.1 De cliënt betaalt vooruit, in termijnen via automatische incasso of online via ideal aan Bodytec Almere voor iedere rittenkaart of ieder abonnement.
 • 8.2 Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.
 • 8.3 Verschuldigde termijnen kunnen ook via pin of overboeking betaald worden.
 • 8.4 Bij ingebrekestelling van de verschuldigde betaling langer dan 2 weken is Bodytec Almere gerechtigd de toegang te weigeren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de trainers van Bodytec Almere zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bodytec Almereis niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Artikel 10. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet Bodytec Almere vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan Bodytec Almere aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de training. Bodytec Almere behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bodytec Almere zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 11. Regels in Bodytec Almere

 • 11.1 Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Bodytec Almere.
 • 11.2 Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
 • 11.3 De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Bodytec Almere toe. Bij constatering hiervan zal Bodytec Almere de cliënt verzoeken Bodytec Almere te verlaten. In dit geval is Bodytec Almere wel gerechtigd de volledige trainingsprijs te innen.
 • 11.4 Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
 • 11.5 Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Bodytec Almerebehoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
 • 11.6 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Bodytec Almere de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Bodytec Almere aan komen kan Bodytec Almere de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • 11.7 Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Bodytec Almere op te volgen. Cliënten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel 12. Verkochte producten

 • Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 13. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bodytec Almere zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Bodytec Almere, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bodytec Almere afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Bodytec Almere opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bodytec Almere niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Bodytec Almere als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de training of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Bodytec Almere. Bodytec Almere moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bodytec Almere de training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bodytec Almere en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 15. Rechtskeuze

 • Op elke overeenkomst tussen Bodytec Almere en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Laatst aangepast (Dinsdag, 27 Aug. 2019 )

Contra-indicaties & relatieve contra-indicaties voor EMS-training

 • 1 De klant is op de hoogte van de op de website genoemde contra-indicaties & relatieve contra-indicaties.
 • 2 Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het trainen wanneer een klant één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties heeft.
 • 3 Wanneer een klant komt trainen met één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties is dit geheel op eigen risico.
 • 4 Bij sprake van relatieve contra-indicaties mag er worden getraind wanneer de klant in overleg met de behandelende arts goedkeuring heeft gekregen. Dit wordt gemeld voorgaand aan de training (het liefst schriftelijk).

Contra-indicaties zijn:

 • Epilepsie
 • Neurologische ziekten
 • Pacemaker
 • Zwangerschap
 • Tumoren

Relatieve contra-indicaties zijn:

 • Tuberculose
 • Diabetus mellitus
 • Verstoorde bloedstollingsziekte
 • Ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële- infecties
 • Hart- en vaatziekten
 • Buikwandhernia en liesbreuk
 • Bloedingen en verhoogde bloedingsneiging (heamfolie)
 • Zware doorbloeding stoornissen
 • Arteriosclerose in vergevorderd stadium

Veiligheid

 • 1 De klant moet direct stoppen met de oefening als hij/zij zich ziek, duizelig, misselijk voelt of als hij/zij pijn op de borst krijgt.
 • 2 De klant sluit geen elektroden af of aan terwijl het apparaat in werking is. Eerst wordt het programma afgezet daarna wordt de apparaat uitgezet om blessures te voorkomen.
 • 3 De klant gebruikt geen elektroden voor een ander deel van het lichaam dan waar ze voor bedoelt zijn.
 • 4 Er worden geen elektroden aangelegd op of dichtbij aangedane huid (wonden, ontstekingen, irritaties, exceem etc).
 • 5 Wanneer de elektroden te heet aanvoelen op de huid moet de klant dit aangeven zodat het programma stopgezet kan worden.
 • 6 De training wordt gestart met een erg lage impuls intensiteit en wordt verhoogd met kleine stapjes.

| K.v.K.: 74002414 | BTW-ID: NL85 973 96 63 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.bodytec-almere.nl